Category Archives: Belydenisskrifte

Die Dordtse Leerreëls

Hierdie Belydenisskrif handel oor die leer van die Goddelike uitverkiesing. Die kwessie het in die brandpunt gestaan in die begin van die sestiende eeu, toe Remonstrante soos die humanis Desidirius Erasmus die standpunt van Pelagius (vyfde eeu) verdedig het dat die mens God uit vrye wil kan kies of verwerp. Die Hervormers se standpunt was dat die mens nie ‘n vrye wil het nie, en dat God slegs uit genade mense verkies. Dié Belydenisskrif is by die Sinode van Dordrecht (Nederland) in 1618-1619 bespreek en aanvaar as ‘n opsomming van die Gereformeerdes se standpunt oor die uitverkiesing van God.

Continue reading Die Dordtse Leerreëls

Die Nederlandse Geloofsbelydenis

Hierdie Belydenisskrif is deur Guido de Bres opgestel in 1561 in die suide van Nederland. Dit is ‘n apologetiese geskrif wat die geloof van die Gereformeerde gelowiges verdedig teenoor die destyds aanvaarde dwaalleer van die Roomse Kerk. Die sinode van Dordt (1618-1619) het die Nederlandse Geloofsbelydenis as een van die Gereformeerde kerk se Belydenisskrifte aanvaar. Dit word vandag wyd aanvaar in die Gereformeerde kerke van Nederlandse oorsprong. Dié Belydenisskrif is ingedeel in 36 artikels wat onder meer handel oor die maniere waarop ons God kan ken, oor die kerk, oor die sakramente, die opdrag van die owerheid volgens die Skrif, asook die wederkoms van Christus.

Continue reading Die Nederlandse Geloofsbelydenis

Die Heidelbergse Kategismus

Die Heidelbergse Kategismus is in 1563 opgestel in Heidelberg (Duitsland). Noudat die Hervorming aan die gang was, het dit dringend geword dat die nuwe beweging wat hulself die Protestante noem, ‘n dokument saamstel waarin die vernaamste kenmerke van die Christelike leer opgesom word. Die Heidelbergse Kategismus is bedoel as ‘n bondige samevatting van die leer wat in die Bybel staan. Dit bestaan uit 52 Sondagafdelings wat in vraag- en antwoordvorm opgestel is. Die Heidelbergse Kategismus was primêr gebruik by die onderrig van die kategete (verbondskinders), maar het gou ook die basis gevorm van die onderrig in die Gereformeerde leer in die eredienste. Die Heidelbergse Kategismus word tot vandag toe in Gereformeerde Kerke oor die wêreld heen gebruik as ‘n opsomming en uiteensetting van die belangrikste leerstellinge vervat in die Bybel. Dit is voorwaar ‘n groot skat vir die kerk!

Continue reading Die Heidelbergse Kategismus

Die geloofsbelydenis van Athanasius

Hierdie Belydenisskrif is opgestel na aanleiding van die dwaalleer van Arius in die vierde eeu na Christus. Dit handel oor die leer van die Drie-eenheid. Dit is nie seker of Athanasius self die geskrif opgestel het nie, maar dit was beslis die leer wat hy voorgestaan het. Die Geloofsbelydenis van Athanasius word onder die Algemene Belydenisskrifte gereken omdat dit wye inslag in verskeie Christelike denominasies gevind het, en nie net in die Gereformeerde kerke gebruik word nie.

Continue reading Die geloofsbelydenis van Athanasius

Die Geloofsbelydenis van Nicéa

Hierdie belydenisskrif is in 325 na Christus deur die Christelike kerk as belydenis aanvaar. Hierdie geskrif word so genoem na aanleiding van die plek waar die sinode plaasgevind het wat die dokument goedgekeur het, naamlik Nicéa in Klein-Asië. Dit  is opgestel om die dwalinge van Arius te weerlê. Dit kom baie ooreen met die Apostoliese geloofsbelydenis, maar het verdere artikels oor die persoon en werk van die Seun en dié van die Heilige Gees. Hierdie Belydenisskrif word algemeen in die Christelike kerke aanvaar.

Continue reading Die Geloofsbelydenis van Nicéa

Die Apostoliese Geloofsbelydenis (Credo)

'n Presiese datering vir die Apostoliese Geloofsbelydenis is nie moontlik nie, maar alle aanduidings is dat die geskrif teen ongeveer die derde eeu na Christus al baie algemeen en wyd bekend was in die vroeg-Christelike kerk. Dit kon moontlik 'n geskrif wees wat as antwoord moes dien op die dwaalleer wat sy kop aan die einde van die eerste eeu na Christus in die kerk uitgesteek het, naamlik die Gnostisisme. Volgens oorlewering het elkeen van die 12 apostels van Jesus Christus een van die artikels in die Apostoliese Geloofsbelydenis oorgelewer, vandaar die benaming: apostoliese geloofsbelydenis of 12 artikels. Daar is egter nie genoegsame bewyse vir hierdie teorie nie. Dié Belydenis word baie wyd in Christelike kerke van verskillende denominasies aanvaar en maak deel uit van die Algemene Belydenisskrifte van die Protestantse kerke. Verskillende vertalings van die dokument is in omloop, derhalwe kom daar verskille tussen kerke se inhoud van die Belydenis voor. Die kern van die Geloofsbelydenis bly tog in sulke gevalle behoue.

Continue reading Die Apostoliese Geloofsbelydenis (Credo)