30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

DIE ONBEGRYPLIKHEID VAN GOD

Lees: Rom. 11:33-36

 

 

“Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!” – Rom. 11:33b

 

 

Nadat die apostel Paulus met die Romeine gepraat het oor die toekoms van Israel, wat meen dat hulle die kinders van Abraham is, en daarom ‘n oop pad het na die hemel, kom die lofsang in verse 33-36 oor die onverstaanbaarheid van God se verlossingsplan aan die beurt. Hoe moeilik is dit nie om die diepte van God se genade te probeer begryp nie? Die vraag na die kenbaarheid van God se genade het al dikwels in teologiese werke aan die orde gekom. In die vorige gedeeltes het ons al geleer dat God wil hê ons moet Hom ken. Om dié rede openbaar Hy Homself aan die mens deur sy Woord en deur sy skepping. Hy wil dus hê dat ons oor die ondeurgrondelikheid van sy genadewerk moet nadink. Dit moet ons bring tot lofliedere oor die Enige Ware God se liefde vir ons deur sy Seun. Dwarsdeur die Bybel, dwarsdeur ons eie geskiedenis hier in Suid-Afrika kom die onbegryplikheid van God se bemoeienis met klein sondaarmensies telkens na die oppervlak. Met die uitdrukking oor die ondeurgrondelikheid van sy oordele word klem gelê op die gedagte dat ons God se Raadsplan nooit hier op aarde ten volle kan snap nie. Dis vir ons genoeg om te berus in die versekering: Hy regeer. Dié gedeelte in Romeine 11 wil ons op ons knieë dwing in aanbidding van die liefdevolle God. O, wat ‘n vreugde om te weet: “uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid”. Wil jy nie ook vandag saam met Paulus nadink oor God se wonderdade in jou lewe nie? Jy sal tot die besef kom: sy genade is vir jou genoeg!

 

Gebed: O, almagtige God, hoe onbegryplik is u liefde vir my, sondaarmens. Dit dwing my op my knieë om U te dank. AMEN.

 

Bykomende Skrifgedeelte: 2 Kor. 12:1-10