30 Oordenkings oor die Wese en die Raad van God

VERKIES UIT GENADE

 

 

Lees: Ef. 1:3-14

 

 

“…soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld…” – Ef. 1:4

 

Efesiërs 1:3-14 is ‘n loflied wat handel oor die genade van God Drie-enig. Sy genade is te sien in sy daad van uitverkiesing. Hierin leer Paulus duidelik dat dit gebeur sonder ons toedoen, sonder ons dade. Vers 11 vestig ons aandag op die verlossingsdade van Christus: dit is deur Christus dat ons ook ‘n erfdeel van God geword het. Die Woord stel dit duidelik dat ons voor die grondlegging van die wêreld tot verlossing verordineer is. Dit wys op God se genadige uitverkiesing wat die gelowiges deelagtig word deur die geloof in en belydenis van die versoening van Christus. Die uitdrukking in Christus het die bedoeling van ter wille van Christus en onder die gesag van Christus. Alleen deur sy bloed is ons tot erfdeel van God gemaak. ‘n Erfdeel is jy nie deur eie toedoen of verdienste nie. Drie maal herhaal Paulus dat dit nie deur eie toedoen of verdienste is nie, maar tot lof van sy heerlikheid – vers 6,12,14 (met ander woorde: sodat God verheerlik word). Daarom moet ons God prys deur ons dade. Hier vind ons die grondslag van ons roeping op aarde: om die lof van sy heerlikheid te besing. Die Arminianis glo dat Christus aan die kruis gesterf het, maar dat ons nog ietsie moet doen om gered te word. Hulle gebruik ‘n beeld waar God die reddingsboei na die mens uitgooi, maar dit hang van die mens af of hy dit gryp of nie. Hierdie siening is natuurlik nie net vreemd aan die Gereformeerde leer nie, maar kom nie in die Skrif voor nie. Paulus stel dit duidelik. God het ons verordineer, sonder verdienste, en ons word die versoening deelagtig alleen deur Christus!

Gebed: Here, baie dankie dat ek vandag die versekering kry: ek is uitverkies deur genade. AMEN.

Bykomende Skrifgedeelte: Ef. 2:1-10